[Đức] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Từ Rosa Luxemburg Stiftung Tại Các Trường Đại Học Đức 2023

 

[Đức] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Từ Rosa Luxemburg Stiftung Tại Các Trường Đại Học Đức 2023

HẠN CUỐI: 30/6/2023

The scholarship is established especially for non-German citizens who want to pursue their master’s level education in a German public or publicly accredited university. The applicants must have B2 level proficiency in German and have outstanding academic performance to be considered. The scholarship value consists of 850€ and coverage of other expenses. Founded in 1990, the Rosa Luxemburg Stiftung is one of the six major political foundations in the Federal Republic of Germany. It is a registered non-profit organization. The foundation’s prime task is to conduct political education both in Germany and abroad and is also supported by a large number of volunteers across the country. Rosa Luxemburg Stiftung seeks to represent democratic socialism with an unwavering internationalist focus and adhere strongly to the legacy of its namesake, German socialist leader Rosa Luxemburg. Standing for the tradition of the workers’ and women’s movements, as well as anti-fascism and anti-racism, the foundation shows commitment to a radical perspective emphasizing public awareness, enlightenment and social critique. 

Học bổng được thành lập đặc biệt dành cho những công dân không phải người Đức muốn theo học chương trình giáo dục thạc sĩ tại một trường đại học công lập hoặc được công nhận của Đức. Các ứng viên phải có trình độ tiếng Đức B2 và có thành tích học tập xuất sắc để được xem xét. Giá trị học bổng bao gồm 850 € và bao gồm các chi phí khác. Được thành lập vào năm 1990, Rosa Luxemburg Stiftung là một trong sáu tổ chức chính trị lớn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Nó là một tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký. Nhiệm vụ chính của quỹ là tiến hành giáo dục chính trị cả ở Đức và nước ngoài và cũng được hỗ trợ bởi một số lượng lớn tình nguyện viên trên khắp đất nước. Rosa Luxemburg Stiftung tìm cách đại diện cho chủ nghĩa xã hội dân chủ với trọng tâm là chủ nghĩa quốc tế kiên định và tuân thủ mạnh mẽ di sản của người trùng tên với nó, nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa người Đức Rosa Luxemburg. Đại diện cho truyền thống của các phong trào công nhân và phụ nữ, cũng như chống chủ nghĩa phát xít và chống phân biệt chủng tộc, quỹ thể hiện cam kết đối với một quan điểm cấp tiến nhấn mạnh nhận thức cộng đồng, giác ngộ và phê bình xã hội.

Application Deadline: The application pathway is open. However, applicants are required to observe the course-specific deadlines of their respective universities.

Brief Description
 • University or Organization: Rosa Luxemburg Stiftung
 • Department: NA
 • Course Level: Masters
 • Award: 850€
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Germany

Eligibility
 • Eligible Countries: Non-German students can apply.
 • Eligible Course or Subjects: The students can enroll in a master’s degree program at a public or publicly accredited German university. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have social engagement in the spirit of the Rosa-Luxemburg-Stiftung. 
 • The applicants must showcase outstanding academic performance.
How to Apply
 • How to Apply: The students can apply for admission in their desired university via its respective application procedure. Scholarship application inquiry can be directed to this mail – studienwerk@rosalux.orgor +49 (0)30 44310-223.
 • Supporting Documents: The applicants may be required to submit academic transcripts, letters of recommendation, personal essay, CV, etc. 
 • Admission Requirements: The applicants must have proof of a completed Bachelor’s degree or finished basic study. 
 • Language Requirement: The applicants must have at least B-2 level proficiency in the German language. 
Benefits

The successfully selected winners of the scholarship will be awarded a monthly basic scholarship consisting of 850€ along with a lump sum of 20€. Additionally, 86€ for health and nursing insurance can also be expected.

HẠN CUỐI: 30/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates