[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Ewha Women's University 2023

 

[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Ewha Women's University 2023

HẠN CUỐI: 30/6/2023
Ewha Womans University is a private women's university in Seoul founded in 1886 by Mary F. Scranton under Emperor Gojong. It was the first university founded in South Korea. Currently, Ewha is one of the world's largest female educational institutes and one of the most prestigious universities in South Korea.
• Intelligent Sensing and Processing laboratory at Ewha Womans University (Dept. of Electronic & Electrical Engineering), Korea has an opening for Master's / Doctoral / Combined program.
• You may need to have a background in the field of electronics/computer/biomedical engineering or related.
• We encourage students who have a strong interest in the signal/image processing, systems, and deep learning for bio applications to apply for this position.
• To know more about our research interest and on-going researches, please visit our lab website https://sites.google.com/view/ewhaeeshpark
• If you are an international student, please check below link for financial support information: http://isa.ewha.ac.kr/oisa/1420/subview.do.
• Language requirement: TOPIK Level 4 or TOEFL(PBT 550, iBT 80), IELTS 6.0, New TEPS 326
• Qualified students will receive full tuition + stipend.
If you are interested, please contact Prof. Suhyun Park (suhyun.park@ewha.ac.kr).
Đại học Nữ sinh Ewha là một trường đại học tư thục dành cho nữ ở Seoul được thành lập vào năm 1886 bởi Mary F. Scranton dưới thời Hoàng đế Gojong. Đây là trường đại học đầu tiên được thành lập ở Hàn Quốc. Hiện tại, Ewha là một trong những học viện giáo dục nữ lớn nhất thế giới và là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Hàn Quốc.
• Phòng thí nghiệm Cảm biến và Xử lý Thông minh tại Đại học Ewha Womans (Khoa Điện & Điện tử), Hàn Quốc mở cửa cho chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ/Kết hợp.
• Bạn có thể cần phải có kiến thức cơ bản về lĩnh vực điện tử/máy tính/kỹ thuật y sinh hoặc liên quan.
• Chúng tôi khuyến khích những sinh viên quan tâm nhiều đến xử lý tín hiệu/hình ảnh, hệ thống và học sâu cho các ứng dụng sinh học hãy ứng tuyển vào vị trí này.
• Để biết thêm về mối quan tâm nghiên cứu của chúng tôi và các nghiên cứu đang thực hiện, vui lòng truy cập trang web phòng thí nghiệm của chúng tôi https://sites.google.com/view/ewhaeeshpark
• Nếu bạn là sinh viên quốc tế, vui lòng kiểm tra liên kết bên dưới để biết thông tin hỗ trợ tài chính: http://isa.ewha.ac.kr/oisa/1420/subview.do.
• Yêu cầu ngoại ngữ: TOPIK cấp 4 hoặc TOEFL(PBT 550, iBT 80), IELTS 6.0, New TEPS 326
• Sinh viên đạt yêu cầu sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí + trợ cấp.
Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với Giáo sư Suhyun Park (suhyun.park@ewha.ac.kr).

HẠN CUỐI: 30/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates