[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Rockford 2023

 

[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Rockford 2023

HẠN CUỐI: 30/6/2023
To educate and support learners for successful careers and lifelong learning, Rockford University has come up with a wonderful funding opportunity for international students – the Regent Award, for the academic year 2023-2024. International undergraduate-level students who wish to join Rockford University are eligible to participate to win this scholarship. The applicants must have a minimum GPA of 2.4 or 2.65 to be eligible to secure a scholarship award of $9,000 or $10,000, respectively. First-year students will be considered. Rockford University is a private university in Illinois founded in 1847.RU is recognized as a top regional university in the Midwest ranking 127-166 out of 167 Regional Universities Midwest. The university is dedicated to providing a rock-solid world-class
Để giáo dục và hỗ trợ người học đạt được thành công trong sự nghiệp và học tập suốt đời, Đại học Rockford đã đưa ra một cơ hội tài trợ tuyệt vời cho sinh viên quốc tế – Giải thưởng Regent, cho năm học 2023-2024. Sinh viên bậc đại học quốc tế muốn gia nhập Đại học Rockford đủ điều kiện tham gia để giành được học bổng này. Các ứng viên phải có điểm trung bình tối thiểu là 2,4 hoặc 2,65 để đủ điều kiện nhận giải thưởng học bổng tương ứng là $9,000 hoặc $10,000. Sinh viên năm thứ nhất sẽ được xem xét. Đại học Rockford là một trường đại học tư thục ở Illinois được thành lập vào năm 1847.RU được công nhận là trường đại học khu vực hàng đầu ở Trung Tây, xếp hạng 127-166 trong số 167 trường Đại học Khu vực Trung Tây. Trường đại học được dành riêng để cung cấp một nền tảng vững chắc đẳng cấp thế giới


Application Deadline: The scholarship application is open. However, it is suggested that the students observe the course-specific application deadline. 

Brief Description
 • University or Organization: Rockford University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate 
 • Award: $12,000n  up to $19,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the United Kingdom 

Eligibility
 • Eligible Countries: Students from overseas are eligible to apply. 
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate-level study programmes taught at Rockford University can be applied for. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have a GPA of 2.4 to 2.65. 
How to Apply
 • How to Apply: Students must log in to the university portal to apply for admission. All eligible candidates will be considered for the scholarship award. 
 • Supporting Documents: The students are to prepare high school transcripts. 
 • Admission Requirements: The applicants must have met the entry requirements of their desired course to ensure admission. 
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL 
Benefits

Successfully selected winners can expect to receive  $12,000n  up to $19,000  from Rockford University towards the costs of their undergraduate education. 

HẠN CUỐI: 30/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates