[Đức] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ DAAD Helmut Schmidt 2023

 

[Đức] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ DAAD Helmut Schmidt 2023

HẠN CUỐI: 31/7/2023

The DAAD Helmut Schmidt Scholarship 2024 is a Fully Funded Scholarship in Germany for international students. Applicants can apply for the Fully Funded Master Degree Scholarship program in German Universities. The DAAD’s famous Fully Funded Scholarship for new applications is open. If you have a bachelor’s Degree (16 years) then you can apply for the Helmut Schmidt Masters/MPhil Scholarship. A total of 08 Universities are Participating in this Program. There is no application fee required to apply for it. The Scholarship is Funded by the German Government and all the expenses will be Covered. More details about the application process for the DAAD Helmut Schmidt Scholarship 2024 are given below. This Program supports students from developing countries to gain a master’s degree in subjects that are of particular importance for the social, political, and economic development in their countries of origin. Since 2009 around 800 scholarship holders from more than 100 countries successfully completed their master’s degrees in Germany. 

Học bổng DAAD Helmut Schmidt 2024 là Học bổng được tài trợ hoàn toàn tại Đức dành cho sinh viên quốc tế. Ứng viên có thể đăng ký chương trình học bổng thạc sĩ được tài trợ hoàn toàn tại các trường đại học Đức. Học bổng được tài trợ hoàn toàn nổi tiếng của DAAD dành cho các ứng dụng mới đang mở. Nếu bạn có bằng cử nhân (16 năm) thì bạn có thể đăng ký học bổng Helmut Schmidt Masters/MPhil. Tổng cộng có 08 trường Đại học tham gia Chương trình này. Không có lệ phí nộp đơn cần thiết để áp dụng cho nó. Học bổng được tài trợ bởi Chính phủ Đức và tất cả các chi phí sẽ được trang trải. Dưới đây là thông tin chi tiết về quy trình đăng ký Học bổng DAAD Helmut Schmidt 2024. Chương trình này hỗ trợ sinh viên từ các nước đang phát triển đạt được bằng thạc sĩ về các môn học có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển xã hội, chính trị và kinh tế ở quốc gia gốc của họ. Kể từ năm 2009, khoảng 800 người nhận học bổng từ hơn 100 quốc gia đã hoàn thành xuất sắc bằng thạc sĩ tại Đức.

Scholarship Benefits
Scholarship Duration
 • One Year Master
 • Two Year Master
Financial Benefits for DAAD Helmut Schmidt Scholarship

The DAAD Helmut Schmidt is a Fully Funded Scholarship. The benefits are:

 • Monthly Stipend
 • Contributions to Health Insurance
 • Round Airfare Tickets Travel Allowance
 • Study and Research subsidy
 • Monthly Rent
 • Allowances for Spouses and/or Children where applicable
 • 6-Months-German language course.
Scholarship Eligibility
List of Countries that are Eligible

Participants from all developing countries are eligible. Check the list of all eligible countries published by DAAD.

Eligibility Criteria for DAAD Helmut Schmidt Scholarship
 • Applicants from developing countries can apply
 • Applicants must have completed a 16-year bachelor’s degree program from a University.
 • Applicant must apply for the indicated Master’s degree program.
 • You can apply for up to two Master’s degree programs.
 • All applications must be submitted in English or German.
Documents Checklist

Prepare these documents:

 • Application
 • DAAD Application Form
 • Letter of Motivation
 • CV (format: Europass)
 • University Certificates
 • Transcript
 • Currently written reference
 • Proof of English language skills

Deadline: 31 July 2023
Apply on University Site 

HẠN CUỐI: 31/7/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates