[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại North Hennepin Community College 2023

 

[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại North Hennepin Community College 2023

HẠN CUỐI: 1/10/2023

Degree-seeking students are invited by the North Hennepin Community College to apply for its International Student Annual Scholarships to gain financial support for the academic year 2022-2023 in the USA. International students, especially those born out of the USA and are on an F-1 visa status, are eligible to apply for this scholarship. The applicants must have a minimum 2.5 GPA to win this scholarship towards the tuition fee incurred on the programme undertaken by them at the NHCC. Founded in 1966 and is a member of the Minnesota State Colleges and Universities system or Minnesota State System, previously branded as MnSCU, North Hennepin Community College is a public community college in Brooklyn Park, Minnesota.

Các sinh viên đang tìm kiếm bằng cấp được Cao đẳng Cộng đồng North Hennepin mời nộp đơn xin Học bổng Hàng năm dành cho Sinh viên Quốc tế để nhận được hỗ trợ tài chính cho năm học 2022-2023 tại Hoa Kỳ. Sinh viên quốc tế, đặc biệt là những người sinh ra ở ngoài Hoa Kỳ và đang có thị thực F-1, đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng này. Các ứng viên phải có điểm trung bình tối thiểu 2.5 để giành được học bổng này đối với học phí phát sinh trong chương trình do họ thực hiện tại NHCC. Được thành lập vào năm 1966 và là thành viên của hệ thống Cao đẳng và Đại học Bang Minnesota hoặc Hệ thống Bang Minnesota, trước đây có tên là MnSCU, Cao đẳng Cộng đồng North Hennepin là một trường cao đẳng cộng đồng công lập ở Brooklyn Park, Minnesota.

Application Deadline: 1st May 2022 and 1st October 2022 are the application deadlines for international students for the fall and spring semesters, respectively.

Brief Description
 • University or Organization: North Hennepin Community College
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate or Graduate
 • Award: Tuition fee
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA.

Eligibility
 • Eligible Countries: All international students are eligible to apply.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate or graduate programmes of choice taught at the North Hennepin Community College can be applied for.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must be international students born outside of the USA.
 • The applicants must be F-1 visa students.
 • The applicants must have a minimum GPA of 2.50.
How to Apply
 • How to Apply: Admission applications must be submitted via the online application portal of the university. All eligible international students will be considered.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Copy of passport
 • US Visa
 • original or a certified official copy of your academic records
 • Immunization Record Form
 • Required Medical Insurance
 • Original Bank Statements
 • Admission Requirements: The applicants are required to have graduated high school.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL iBT – 61 or higher
 • IELTS – 5.5 or higher
 • Duolingo
 • Accuplacer – 800 level
Benefits

The selected applicants will be rewarded this annual scholarship likely towards any undertaken degree programme at the NHCC.

HẠN CUỐI: 1/10/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates