[USA] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Widener University Delaware Law School 2023

 

[USA] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Widener University Delaware Law School 2023

HẠN CUỐI: 1/11/2023

Delaware Law offers the Scholarship for International Leaders to high-achieving, international students who wish to pursue a Master of Law (LLM), Doctor of Juridical Science (SJD), or Master of Jurisprudence (MJ). The scholarship is based on academic excellence and financial need. Selected scholars must be dedicated to contributing positive international relationships in business, compliance, or other legal practices. The Widener University Delaware Law School is inviting highly qualified and motivated students to apply for scholarships in the USA, in 2022. The curriculum is open for international students who wish to pursue a Master of Law (LLM). It assists students in finding, applying for, and finding funding for their studies in the United States. Established in 1971, Widener University Delaware Law School offers part-time and full-time undergraduate and master's degrees and it allows you to choose the program best suited to fit your schedule.

Luật Delaware cung cấp Học bổng dành cho các nhà lãnh đạo quốc tế cho các sinh viên quốc tế có thành tích cao muốn theo đuổi bằng Thạc sĩ Luật (LLM), Tiến sĩ Khoa học Pháp lý (SJD) hoặc Thạc sĩ Luật học (MJ). Học bổng dựa trên sự xuất sắc trong học tập và nhu cầu tài chính. Các học giả được chọn phải được dành riêng để đóng góp các mối quan hệ quốc tế tích cực trong kinh doanh, tuân thủ hoặc các thông lệ pháp lý khác. Trường Luật Delaware thuộc Đại học Widener đang mời các sinh viên có trình độ cao và năng động nộp đơn xin học bổng tại Hoa Kỳ vào năm 2022. Chương trình giảng dạy dành cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi bằng Thạc sĩ Luật (LLM). Nó hỗ trợ sinh viên tìm kiếm, nộp đơn xin và tìm nguồn tài trợ cho việc học tập của họ tại Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1971, Trường Luật Delaware thuộc Đại học Widener cung cấp các chương trình đại học và thạc sĩ bán thời gian và toàn thời gian, đồng thời cho phép bạn chọn chương trình phù hợp nhất với lịch trình của mình.

Application Deadline: 

March 1st for the summer semester
May 1st for the fall semester
November 1st for the spring semester

Eligibility 

International students are eligible to apply, candidates must:

  • Candidates should have an undergraduate degree.
  • You must have a minimum score of 83 for TOEFL or a minimum score of 6.5 for IELTS.
  • Applicants should have excellent oral and written communication skills.
  • Students must apply to a Delaware Law School Masters of Law program.

How to Apply

To be considered for the grant, applicants need to be part of the university then they can fill the application form and submit choose from two options:

  • Option 1: Apply through Law School Admissions Council (LSAC) LLM Credential Assembly Service submit their information through an online portal.
  • Option 2: Apply directly to Delaware Law by downloading the Application Form (pdf) and submitting it, along with the required application materials, via email to DelawareLawGICLS@widener.edu
  • Candidates must submit required documents resume, official transcripts, personal statement, and letters of recommendation.
  • For admission in Masters of Law degree, students should have a cumulative GPA equivalent to 3.3 which meets LLM or graduate program requirements.
  • English Language Requirements: Delaware Law requires a minimum score of 83 on the Internet-based (iBT) TOEFL, or a minimum score of 6.5 on the IELTS to be competitive for admission to the program. Applicants must have taken the TOEFL or IELTS within two years of submitting their application.

Apply to the LLM Program

Complete the Online International Leaders Scholarship Application

Benefits

The school offers tuition scholarships on a limited basis to qualified candidates.

HẠN CUỐI: 1/11/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates